Regulamin cyklu 2022

REGULAMIN CYKLU CIECH TRI TOUR 2022
 1. Organizatorem cyklu Ciech Tri Tour 2022 jest Klub Sportowy Tri Tour
 2. W skład cyklu wchodzą imprezy:
  1. JBL Triathlon Sieraków 27-29.05.2022
  2. Marbruk Triathlon Charzykowy 10-12.06.2022
  3. JBL Triathlon Poznań 15-17.07.2022
 3. Celem klasyfikacji cyklu Ciech Tri Tour jest wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek spośród uczestników imprez cyklu Ciech Tri Tour 2022.
 4. Warunkiem klasyfikacji w cyklu Ciech Tri Tour 2022 jest uczestnictwo w 3 imprezach wchodzących w cykl na dystansach zaliczanych do tej samej klasyfikacji (dystanse długie lub dystanse krótkie) wśród wymienionych w pkt. 10.
  1. Do klasyfikacji ostatecznej danego dystansu wliczane są punkty uzyskane na 3 imprezach na danym dystansie, w których uczestnik brał udział.
  2. Punkty sumowane są po każdej imprezie w osobnej klasyfikacji dla dwóch grup dystansów: dystansów krótkich i dystansów długich
 5. W ramach Ciech Tri Tour 2022 prowadzona jest klasyfikacja:
  1. Generalna kobiet i Generalna mężczyzn dystansów długich,
  2. Generalna kobiet i Generalna mężczyzn dystansów krótkich
  3. kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn dla dystansów długich: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+
  4. kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn dla dystansów krótkich: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+
 6. Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji gratyfikowani są następującymi nagrodami:
  1. Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn dystansów długich: miejsca I-III – statuetki
  2. Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn dystansów krótkich: miejsca I-III – statuetki
  3. Osoby zajmujące miejsca I-III kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn dla dystansów krótkich: statuetki
  4. Osoby zajmujące miejsca I-III kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn dla dystansów długich: statuetki
 7. Organizator cyklu nie przewiduje nagród finansowych w żadnej z klasyfikacji generalnych ani żadnej z klasyfikacji wiekowych wśród kobiet ani mężczyzn.
 8. Osoby gratyfikowane nagrodami w kategoriach generalnych nie są klasyfikowane oraz gratyfikowane w odpowiedniej kategorii wiekowej. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z wiekową.
 9. Liczba punktów możliwych do uzyskania w każdej imprezie uzależniona jest od liczby osób które ukończą dany dystans w klasyfikacji generalnej podanej w oficjalnym komunikacie sędziego głównego imprezy. Zwycięzca danej kategorii otrzymuje maksymalną możliwą liczbę punktów do uzyskania za dany dystans, wynoszącą liczbę osób które ukończyły dany dystans w klasyfikacji generalnej, bez podziału na kategorie wiekowe i płeć. Każdy kolejny zawodnik otrzymuje maksymalną liczbę punktów umniejszoną o 1, aż do ostatniego zawodnika otrzymującego za dany start 1 punkt do klasyfikacji. Wiążąca jest liczba osób która ukończyła dany dystans w oficjalnych wynikach imprezy przedstawionych w komunikacie dostępnym na stronie internetowej imprezy.
 10. Do klasyfikacji cyklu Ciech Tri Tour 2022 na dystansach długich i krótkich zalicza się imprezy i dystanse wg tabeli:
 11. Klasyfikacja cyklu w ramach klasyfikacji wymienionych
IMPREZA DYSTANS KLASYFIKACJA
JBL Triathlon Sieraków
112,99 DYSTANSE DŁUGIE
MARBRUK Triathlon Charzykowy 28,25 DYSTANSE KRÓTKIE
56,5 DYSTANSE KRÓTKIE
112,99 DYSTANSE DŁUGIE
JBL Triathlon Poznań 28,25 DYSTANSE KRÓTKIE
56,5 DYSTANSE KRÓTKIE
112,99 DYSTANSE DŁUGIE
28,25 DYSTANSE KRÓTKIE
56,5 DYSTANSE KRÓTKIE
 1. w pkt 10 aktualizowana jest na bieżąco po każdej imprezie i publikowana w systemie rejestracji na imprezy cyklu prowadzonym przez firmę STS-Timing.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu publikacji klasyfikacji w szczególnych przypadkach.
 3. Ostateczna klasyfikacja cyklu zostanie podana po ostatniej imprezie cyklu.
 4. Nagrodzenie osób nominowanych w klasyfikacji cyklu odbędzie się po ostatniej imprezie cyklu.
 5. Pakiet startowy w ramach zawodów cyklu Ciech Tri Tour 2022 może odebrać jedynie zawodnik startujący w danych zawodach. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest odbiór pakietów po przedłożeniu stosownego upoważnienia (dostępne na stronach imprez cyklu), lecz bez numerów startowych i chipu pomiaru czasu.
 6. W przypadku stwierdzenia startu zawodnika na numerze startowym innego zawodnika karą jest dyskwalifikacja oraz kara finansowa w wysokości opłaty rejestracyjnej w najwyższej wysokości za dany dystans w danej imprezie.
 7. Podczas zakończenia cyklu nagradzane są wyłącznie osoby w ramach wszystkich klasyfikacji.
  Statuetki można odebrać tylko podczas ceremonii wręczenia nagród przez osobę nagradzaną lub osobę upoważnioną z pisemnym upoważnieniem od osoby nagrodzonej.
 8. Każda z imprez wchodzących w skład cyklu posiada swój odrębny, szczegółowy regulamin, który obowiązuje startujących w niej zawodników.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach poszczególnych imprez, o których mowa w pkt.2, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
 10. Organizatorzy wszystkich imprez wchodzących w skład cyklu Ciech Tri Tour 2021 zastrzegają sobie prawo do skrócenia i zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania poszczególnych zawodów bez ponoszenia odpowiedzialności z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalającym na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorom przeprowadzenie zawodów.
 11. Uwagi dotyczące klasyfikacji cyklu Ciech Tri Tour 2022 należy zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail pod adresem zapisy@tritour.com.pl, nie później niż w ciągu 7 dni od daty aktualizacji klasyfikacji cyklu po każdych zawodach, z dokładnym opisem przyczyn odwołania. W późniejszym terminie reklamacje nie będą przyjmowane. Nie dotyczy to klasyfikacji końcowej po ostatniej imprezie cyklu.
 12. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 13. W kwestiach nie objętych regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłaj mi swój newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).