Starty PHO3NIX KIDS – regulamin

STARTY PHO3NIX KIDS CUP – REGULAMIN

JBL Triathlon Poznań 2023 – PHO3NIX KIDS CUP triathlon dzieci

JBL TRIATHLON POZNAŃ 2023 – PHO3NIX KIDS CUP TRIATHLON DZIECI

STARTY PHO3NIX KIDS CUP – REGULAMIN

 1. CEL
 • Promocja Miasta Poznań
 • Popularyzacja triathlonu
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia
 1. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 
 • Miasto Poznań
 • KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
 • Polski Związek Triathlonu
 1. TERMIN, DYSTANS, TRASA
 • Zawody odbędą się 18.06.2023 ( Niedziela)- godziny startu zawodów dziecięcych zostaną podane na 7 dni przed zawodami. Początek zawodów godz. 14:30-`15:00
 • start zawodów: (roczniki 2018-2020), (roczniki 2015-2017), (roczniki 2010-2014)
 • Miejsce startu i meta znajdują się na terenie POSiR przy Jeziorze Maltańskim obok dużych trybun
 • Trasy biegowa i kolarska zlokalizowane będą w bliskiej odległości od startu i mety – nawierzchnia asfaltowa i kostka bitumiczna
 • Trasa pływacka przebiega w Jeziorze Maltańskim

Dzieci urodzone w latach 2018-2020 – bieg na dystansie 100m

Dzieci urodzone w latach 2015-2017 – duathlon:

 • I część zawodów: bieg 50 m
 • II część zawodów: rower 1 km
 • III część zawodów: bieg  100m

Dzieci urodzone w latach 2010-2014 – triathlon:

 • I część zawodów: pływanie 100m
 • II część zawodów: rower 2km
 • III część zawodów: bieg  400m
 1. OPŁATY ZA PAKIET ZAWODNIKA
 1. Po dokonaniu rejestracji udzielenie opłaty możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po
Termin wpłaty Wysokość opłaty (PLN) – roczniki 2018-2020(bieg) Wysokość opłaty (PLN) – roczniki 2010-2017 (duathlon i triathlon)
31.05.2023 89 89
Po 31.05.2023 Płatność w biurze zawodów 120zł Płatność w biurze zawodów 120zł
 1. zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła podanych podczas rejestracji poprzez system płatności elektronicznych tpay.com
 2. Operator płatności – firma tpay.com – oferuje możliwość płatności ratalnych.
  Całość przebiegu płatności ustalana jest z operatorem płatności i umowa zawierana jest z podmiotem wskazanym przez operatora płatności.
 3. Zwrot opłaty za pakiet zawodnika w przypadku rezygnacji

Nie ma możliwości przepisania dokonanej opłaty na innego zawodnika

Pakiet zawodnika odbiera rodzic lub prawny opiekun osoby startującej i znajdującej się na liście startowej po okazaniu dokumentu dziecka i swojego.

Pakiet startowy można odebrać tylko w godzinach pracy biura zawodów w niedzielę ( w określonych godzinach podanych w harmonogramie zawodów).

Nieodebrany pakiet w terminie – PRZEPADA.

Po rozpoczęciu zawodów nieodebrany pakiet startowy przepada. 

 1. KLASYFIKACJE

Klasyfikacje wiekowe dziewczynek i chłopców – roczniki: 2010 – 2014 (organizator wprowadzi dla każdego rocznika osobne dekoracje ) , 2015 – 2017 (organizator wprowadzi dla każdego rocznika osobne dekoracje), 2018-2020 (organizator wprowadzi dla każdego rocznika osobne dekoracje)

 1. NAGRODY

Zawodnicy którzy zajmą miejsca 1-3 w kategorii wiekowej wśród chłopców lub dziewczynek otrzymują statuetki

Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal

Odbiór statuetki może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

W imprezie udział może wziąć każde dziecko urodzone w latach 2010-2020

Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest podpisanie przez rodzica oświadczenia o stanie zdrowia dziecka pozwalającym na wzięcie udziału dziecka w biegu oraz starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

Rodzic/opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do zawodów dla dzieci i podpisując oświadczenie, oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na start w rywalizacji sportowej w której dziecko będzie wykonywać intensywny wysiłek fizyczny. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na start dziecka w zawodach i czyni to na własną odpowiedzialność.

W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania zawodów, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania zawodów należy traktować jako ostateczne i niezmienne.

Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie publikację ich wizerunku zawartą na zdjęciach lub filmach z zawodów oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy JBL Triathlon Poznań oraz imprez cyklu Ciech Tri Tour. Zgoda na publikację wizerunku zawodnika jest dobrowolna, ale niewyrażenie zgody na jego publikację uniemożliwia start w zawodach

 1. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA

Po dokonaniu rejestracji udzielenie opłaty za pakiet zawodnika możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła podanych podczas rejestracji poprzez system płatności elektronicznych tpay.com

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej
O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu na konto organizatora

Obowiązuje limit liczby uczestników – po 50 dzieci na każdą grupę wiekową

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2023, o ile nie zostanie wcześniej osiągnięty limit maksymalnej liczby uczestników na liście startowej

Przy zgłoszeniu po 30.04.2023 organizator nie zapewnia otrzymania pełnego pakietu startowego.

 1. WYNIKI

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.poznantriathlon.com

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań

 1. Podstawę przetwarzania danych osobowych zawodników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 2. Dane osobowe uczestników Zawodów będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. dla potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzanie obejmuje również komunikację z zawodnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery zawodnika podane podczas rejestracji.
 3. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie zawodów lub podczas rejestracji, a także na listach startowych oraz listach publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych).
 4. Podanie danych osobowych o których mowa w ust. 3 i ust.4 oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji umowy ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku zawodnika uniemożliwia start w zawodach.
 5. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów.
 6. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
 7. Realizacja uprawnień wynikających z pkt. 7 , może odbywać się poprzez pisemne wskazanie naruszeń oraz określenie swoich żądań przesłane na adres korespondencyjny Administratora, lub na adres e-mail: dane@tritour.com.pl
 8. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
 9. Administrator nie będzie przekazywał danych podmiotom trzecim, chyba że ich udostępnienie będzie niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy, bądź przekazywanie danych będzie oparte na zgodzie zawodnika lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją .
 1. UWAGI KOŃCOWE
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalający na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.
  2. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
  3. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
  4. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. Oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.
  5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania odstępów w odległości minimum 10 metrów pomiędzy jadącymi rowerzystami.
  6. Pod karą dyskwalifikacji – na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników posiadanie zapiętego kasku rowerowego, a na trasie pływackiej zawodnik zobowiązany jest startować w czepku przekazanym w pakiecie startowym. Podczas trasy kolarskiej zawodnik zobowiązany jest umieścić numer startowy z tyłu ciała ponad pośladkami, pod siodełkiem roweru oraz na kasku rowerowym; podczas biegu – z przodu, na wysokości pasa.
  7. Numer startowy musi być widoczny podczas etapu biegowego z przodu i nie może być modyfikowany przez zawodnika.
  8. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
  9. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
  10. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
  11. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. Decyzje personelu medycznego, dotyczące kontynuowania bądź konieczności rezygnacji z zawodów są ostateczne, a zawodnik zobowiązany jest się do nich zastosować.
  12. Zawody przeprowadzone będą wg przepisów Polskiego Związku Triathlonu, regulaminu cyklu Tri Tour oraz niniejszego regulaminu.
  13. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  14. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości 100zł. Po uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona.
  15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów bądź przez nich zagubione.
  16. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu każdy zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora oraz policji. Zgłoszenie takie musi mieć miejsce do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia strefy zmian przez zawodnika.
  17. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
  18. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
  19. Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach, jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów.
  20. Na miejscu zawodów zabrania się wnoszenia lub spożywania jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji, alkoholu czy substancji mogących zwiększyć wydolność zawodnika pod karą dyskwalifikacji.
  21. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem poinformowania zawodników o tych zmianach w formie pisemnej lub najpóźniej podczas odprawy technicznej przed startem zawodów.
  22. Prośbę o wystawienie faktury na uiszczoną opłatę startową należy kierować pod adresem mailowym zapisy@tritour.com.pl w ciągu 14 dni od dnia uiszczenia opłaty wraz z podaniem wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia.
  23. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia i pracy biura zawodów dla dystansów dziecięcych. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach otwarcia biura, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Nie ma możliwości odbioru pakietu po starcie pierwszej grupy wiekowej dzieci.
  24. Organizator zabrania przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go przez właściwą osobę w biurze zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go z biura zawodów. W przypadku wykrycia startu przez inna osobę w imieniu osoby zarejestrowanej, nakładana jest natychmiastowa dyskwalifikacja.
  25. Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.
  26. Koszt opłaty za pakiet zawodnika, dojazdu, noclegów oraz własnego wyżywienia każdy uczestnik zawodów pokrywa we własnym zakresie.
  27. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
  28. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu, rozstrzyga Organizator.

 

 

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłaj mi swój newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).